Privacy Policy

Thea Geerts Makelaardij hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Mocht u na het lezen van ons Privacy policy nog vragen hebben, dan kunt u contact met ons opnemen via de contactgegevens onderaan dit document.

 

1.   Uitleg ‘verwerken van persoonsgegevens’

Persoonsgegevens zijn alle gegevens die direct dan wel indirect herleiden naar een persoon (denk aan naam, adres, geboortedatum, etc.). Het verwerken van persoonsgegevens is alles wat u met deze gegevens kunt doen (denk aan delen met derden, opslaan, gebruiken voor contracten, etc.).

 

2.   Maatregelen omtrent uw privacy

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Thea Geerts Makelaardij houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.  Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

-        Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze privacy policy (zie hoofdstuk 3);

-        Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt (zie hoofdstuk 4);

-        Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is (denk aan beveiliging van de website, vergrendeling van bestanden, etc.);

-        Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt (zie hoofdstuk 3 en 5);

-        Afspraken hebben gemaakt met de instanties waarvan wij gegevens ontvangen dan wel waaraan wij gegevens verstrekken (zie hoofdstuk 5);

-        Personen die namens Thea Geerts Makelaardij van uw gegevens kennis kunnen nemen, geheimhoudingsplicht hebben opgelegd en hebben geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens;

-        Onze systemen waarin uw persoonsgegevens zijn opgeslagen beveiligd hebben;

-        Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren (zie hoofdstuk 8).

 

 

3.   Verwerken van persoonsgegevens en doeleinden

Wij kunnen van u persoonsgegevens vragen, mits wij deze nodig hebben voor bepaalde doeleinden. Onderstaand leest u de doeleinden waarvoor wij uw persoonsgegevens behoeven en welke gegevens wij u dan kunnen vragen.

  1. Ten behoeve van het opstellen van koopcontracten, kunnen wij de volgende persoonsgegevens vragen:

-        Voornamen;

-        Tussenvoegsel en achternaam;

-        Geboorteplaats;

-        Geboortedatum;

-        Adresgegevens;

-        E-mailadres;

-        Telefoonnummer;

-        Burgerlijke staat;

-        Huwelijksgoederenrecht;

-        Kopie van uw legitimatiebewijs,

Die wij delen met de volgende instantie(s):

-        Notaris;

-        Koper;

-        Verkoper;

-        Taxateur;

-        Fotograaf;

-        Hypotheekadviseur;

-        Bouwkundig onderzoeksbureau.

-        Andere makelaars die te maken hebben met de koop dan wel verkoop van de woning in kwestie.

 

  1. Ten behoeve van het beantwoorden van vragen die gesteld zijn via de site, kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u vragen:

-        Voornamen;

-        Tussenvoegsel en achternaam;

-        E-mailadres;

-        Telefoonnummer;

Die wij niet delen met derden.

 

4.   Bewaartermijn

Wij hanteren een bewaarbeleid. Wij bewaren uw gegevens gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna slechts in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

5.   Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

-        Het taxeren van een woning;

-        Het bouwkundig keuren van een woning;

-        Het opstellen van een leveringsakte;

-        Het opstellen van een voorlopig koopcontract;

-        Het fotograferen van woningen voor de website en Funda.

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen, die wij hebben vastgelegd in een verwerkingsovereenkomst. Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

 

6.   Binnen de EU

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU (of buiten Nederland).

 

7.   Minderjarigen

Wij verwerken geen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar).

 

8.   Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

 

 

9.   Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit, dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

 

10.                 Vragen

Als u naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op!

 

Contactgegevens

Thea Geerts Makelaardij

Waterweg 11

3731 HC De Bilt

030 220 5999

06 53 722 743

info@theageerts.nl

Geertsmakelaardij2009@gmail.com

www.theageerts.nl